Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Duurzaamheidsbeleid

Met ons duurzaamheidsbeleid geven we onze missie vorm. Dit beleid is gebaseerd op de definitie van duurzaamheid in het VN-rapport Our Common Future uit 1987. Dit rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling en definieerde deze als volgt: ‘ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

Het duurzaamheidsbeleid geldt voor:

  • alle financieringen en beleggingen van ASN Bank;

  • de ASN Beleggingsfondsen: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB, de bestuurder van ASN Beleggingsfondsen N.V. en beheerder van het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds) neemt deze duurzaamheidscriteria integraal over als basis voor zijn beleggingsbeleid.

  • de beleggingen van ASN Vermogensbeheer B.V.;

  • de keuze van sponsorprojecten, projecten voor de ASN Bank Wereldprijs en andere activiteiten.

De Volksbank

De Volksbank besloot in 2016 om ons duurzaamheidsbeleid als uitgangspunt te nemen van het duurzaamheidsbeleid dat zij gaat formuleren in het kader van de structurele bijdrage die zij wil leveren aan de maatschappij.

Het duurzaamheidsbeleid heeft drie pijlers: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. De uitgangspunten van het beleid voor elke pijler zijn hierna beschreven.

Mensenrechten

ASN Bank onderschrijft dat mensenrechten universele waarden zijn. Zij gelden overal, altijd en voor iedereen. Hun doel is de menselijke waardigheid van ieder mens te beschermen. Rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid staan voorop. Onder ‘mensenrechten’ verstaan wij alle soorten mensenrechten: burgerrechten, politieke rechten, economische, sociale en culturele rechten. Ook een leefbaar klimaat en schoon milieu zijn in onze ogen voorwaarden voor een menswaardig bestaan.

Mensenrechten beschermen mensen tegen machtsmisbruik door overheden, zoals discriminatie, schending van de privacy en martelen. Tevens leggen mensenrechten de overheid plichten op, bijvoorbeeld om te zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg, vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling. Mensenrechten zijn neergelegd in internationale verdragen.

Ook ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Bijvoorbeeld door de rechten van medewerkers, consumenten en omwonenden niet te schenden, maar ze te waarborgen.

De grondslag van ons mensenrechtenbeleid is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de internationale standaarden die daarop zijn gebaseerd. Hiermee doelen we ook op de Guiding Principles on Business & Human Rights die de VN Mensenrechtenraad in juni 2011 heeft aangenomen. Deze zijn gebaseerd op het werk van de Amerikaanse hoogleraar John Ruggie als Speciaal Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN. De Ruggie Richtlijnen zijn verwerkt in ons beleidsdocument voor mensenrechten. Dit beleid bevat scherpe criteria voor de beoordeling van ondernemingen, landen en instellingen.

Klimaat

In de historie van de aarde verandert het klimaat regelmatig. Op dit moment gebeurt dat hoofdzakelijk door activiteiten van de mens. De aarde warmt op door uitstoot van broeikasgassen.

Adaptatie

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds beter zichtbaar. Verdere opwarming van de aarde is onvermijdelijk. Het lijkt dan ook al niet meer mogelijk het klimaatprobleem volledig op te lossen. Dat is een belangrijk gegeven voor de invulling van het klimaatbeleid van ASN Bank. Het betekent immers dat adaptatie onvermijdelijk is. Met andere woorden, het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte, wateroverlast en verlies van biodiversiteit, moet onderdeel zijn van ons klimaatbeleid. Daarom willen we eraan bijdragen de inmiddels onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Mitigatie

Daarnaast is mitigatie noodzakelijk: voorkomen dat de temperatuurstijging blijft toenemen en zo het klimaatprobleem beperken. Afremming van de temperatuurstijging vergroot immers de mogelijkheden van adaptatie en kan misschien gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. Mitigatie en adaptatie zijn dus sterk met elkaar verweven. In dit kader dragen wij zoveel mogelijk bij aan het behoud van een veilig, leefbaar en stabiel klimaat voor mens en natuur.

Activiteiten

Hoe doen wij dat? We geven de voorkeur aan financiering van en belegging in activiteiten die weinig broeikasgassen uitstoten en bedrijven die energie besparen. Via de dialoog sporen we ondernemingen in het ASN Beleggingsuniversum aan tot betere klimaatprestaties. Op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen, stemmen we voor maatregelen van ondernemingen om hun klimaatprestatie te verbeteren, voor een relatie tussen beloning en klimaatprestatie, en voor uitvoering van adaptatiemaatregelen.

Wij werken ook aan ons klimaatbeleid door ons bij allerlei doelgroepen sterk te maken voor maatregelen die het klimaat sparen. En door als belangenbehartiger deel te nemen aan nationale en internationale fora, zoals het CDP (voorheen Carbon Disclosure Project) en het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

Biodiversiteit

ASN Bank heeft sinds 2010 biodiversiteitsbeleid. Daarin beschrijven we hoe we als bank willen bijdragen aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit en van ecosystemen. Het beleid beschrijft de beleggingscriteria voor biodiversiteit die we toepassen bij de selectie van financieringen en beleggingen. Wij volgen hierbij de definitie van biodiversiteit van de Convention on Biological Diversity (CBD) van 1992: ‘De variatie van levende organismes van elke afkomst, inclusief onder meer ecosystemen op land, in de zee en in andere wateren, en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken. Dit houdt in: diversiteit van soorten, tussen soorten, en van ecosystemen.’

Ook volgen wij de doelstelling zoals verwoord in de CBD: ‘Het behoud van biologische diversiteit, het duurzame gebruik van haar onderdelen, en het eerlijk verdelen van de voordelen die uit het gebruik van genetische middelen voortvloeien.’

Om de biodiversiteit te beschermen en te versterken, richten we onze beleggingscriteria op de bedreigingen voor biodiversiteit. Het ‘impact perspective’ staat dus centraal. Volgens het Millennium Ecosystem Assessment (MA) zijn de belangrijkste bedreigingen voor biodiversiteit: verandering van landgebruik (verlies van natuurlijke habitat), klimaatverandering, introductie van uitheemse soorten, overexploitatie en vervuiling.

ASN Bank selecteert voor financiering en belegging ondernemingen en instellingen die bijdragen aan bescherming of verbetering van de biodiversiteit. Zij nemen effectieve maatregelen of ontplooien activiteiten om de hiervoor genoemde bedreigingen te voorkomen of te compenseren.

Op basis van ons biodiversiteitsbeleid mijden we activiteiten die een grote negatieve impact hebben op de biodiversiteit, zoals fossiele brandstoffen, mijnbouw, onduurzame visserij en landbouw. We vermijden dus al een grote ecologische voetafdruk. Daarnaast willen we een positieve bijdrage leveren aan de natuur en haar soortenrijkdom. Dit streven we na door ons langetermijndoel voor biodiversiteit. Om dit doel te bereiken moeten we de negatieve impact die we hebben verkleinen, en de positieve impact vergroten.

Beleidswijzigingen in 2016

Het duurzaamheidsbeleid is vastgelegd in beleidsdocumenten. In 2016 is de praktische handleiding van het onderzoeksproces, de Handleiding ASN Duurzaamheidscriteria, herzien en uitgebreid. Zo hebben we het beleid voor tabak aangescherpt. Ook de onderstaande beleidswijzigingen zijn opgenomen in de Handleiding ASN Duurzaamheidscriteria.

Dierenwelzijn

We scherpten het dierenwelzijnsbeleid aan op twee punten. Voorheen was het testen van cosmetica op dieren een uitsluitingscriterium. We staan dierproeven met cosmetica nog steeds niet toe, maar – dat is nieuw – we kunnen een uitzondering maken als het bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is, zoals in China. Het bedrijf moet dan wel een visie hebben op vermindering van dierproeven en investeren in alternatieve testmethoden.

We pasten ook het criterium over de handel in en het gebruik van bont, leer en veren aan. We sluiten nog steeds bedrijven uit die bont, huiden en pelzen van exotische en beschermde dieren produceren, gebruiken of hierin handelen. We beoordelen bedrijven echter niet meer op de vraag of ze leer als bijproduct gebruiken. We hebben dit vervangen door het criterium dat bedrijven geen gebruik mogen maken van producten van dieren die onder erbarmelijke omstandigheden zijn gehouden. Dit kan gaan om bijvoorbeeld leer, (angora)wol, dons en veren.

Toetsingsperiode

Tot en met 2015 streefden we ernaar om elke onderneming en instelling in het universum binnen drie jaar opnieuw te toetsen. Per 2016 hebben we die termijn verlengd tot vier jaar. De reden is dat bedrijven transparanter zijn geworden. Ook is informatie over hun duurzaamheid veel sneller en beter toegankelijk. We houden voortdurend bij of er sprake is van misstanden bij ondernemingen. Daardoor weten we veel eerder of er iets met een bedrijf aan de hand is. Als dit aanleiding geeft om de toetsing te vervroegen, doen wij dat.

Game changers

In 2016 pasten we ons selectiebeleid aan als het gaat om game changers: bedrijven die een nadrukkelijke, belangrijke rol spelen bij verduurzaming van de samenleving. Wij kunnen zulke bedrijven nu goedkeuren op twee voorwaarden: ze hebben op belangrijke punten goed beleid én ze laten zien dat ze het in de praktijk goed doen. Tesla Motors was de eerste game changer die we goedkeurden.

Staatsobligaties

De selectie van staatsobligaties is veranderd. Tot nu toe toetsten we landen eerst op de uitsluitingscriteria. Vervolgens selecteerden we de landen die eurobonds uitgeven. Deze landen werden vervolgens in een ranglijst gezet op basis van duurzaamheidscriteria. In 2016 is deze volgorde veranderd: na de toetsing op uitsluitingscriteria volgt de selectie op basis van duurzaamheidscriteria; daarna selecteert de fondsbeheerder de landen die eurobonds uitgeven. Deze wijziging heeft gevolgen voor de scores en ranking van de landen.