Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Medewerkers

Het aantal vaste medewerkers steeg met 5 tot 161. Het aantal fte’s nam toe tot 150,8. Samen zetten we ons in voor een goede dienstverlening aan onze klanten, vanuit ons gezamenlijke ideaal voor een duurzame, leefbare wereld.

Het medewerkersbeleid is gebaseerd op professionele arbeidsverhoudingen: beginselen van wederzijdse verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en zorgvuldigheid. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de prestatie- en competentiebeoordelingscyclus. Deze cyclus is gebaseerd op de doelstellingen die de medewerker wil bereiken. Daarbij is aandacht voor de ontwikkeling van competenties met het oog op de huidige functie en de ambities van de medewerker.

Tevredenheid medewerkers

De directie van ASN Bank stelt zichzelf als doel dat de tevredenheid van medewerkers een 8 of hoger is. Zij baseert zich daarbij op het jaarlijkse onderzoek dat de Volksbank uitvoert. In 2016 heeft ruim 87 procent van de ASN-medewerkers het onderzoek ingevuld. Dat percentage is belangrijk, want hoe meer collega’s hun mening geven, hoe waardevoller de resultaten. De tevredenheid kwam uit op 7,6. Dat is iets lager dan in 2015 (7,8). Dit heeft de aandacht van het management omdat hiermee niet de doelstelling 8 of hoger wordt gerealiseerd. De uitslagen van het onderzoek zijn in alle teams besproken en de resultaten daarvan in het managementteam. Per team worden acties vastgesteld hoe de tevredenheid verder kan worden vergroot.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van ASN Bank is gelijk aan dat van de Volksbank. ASN Bank valt onder de cao van de Volksbank, die goede, marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bevat.

Het hoogste brutoloon bij ASN Bank is 6,0 maal hoger dan het laagste brutoloon (2015: 6,0 maal).

Remuneratierapport

Dit remuneratierapport behandelt de beloning, het beloningsbeleid en de ontwikkelingen in het beloningsbeleid van de directie van ASN Bank die in 2016 hebben plaatsgevonden.

Het beloningsbeleid van de directie van ASN Bank is in lijn met het beloningsbeleid van de Volksbank. De beloning is opgebouwd uit een vast jaarinkomen, pensioenbijdrage en overige secundaire arbeidsvoorwaarden. Geen enkel directielid komt in aanmerking voor variabele beloning.

In duizenden euro's

Vaste beloningen

Pensioen²

Overig3

Totaal

 

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Ewoud Goudswaard

208

205

20

18

39

39

267

262

Jeroen Jansen¹

116

171

13

18

20

29

149

218

Joyce van der Est

143

143

20

18

24

24

187

185

Totaal 

467

519

53

54

83

92

603

665

1 De beloning 2016 van Jeroen Jansen gaat over de periode 1 januari tot 1 september. Hij heeft per 1 september een nieuwe functie bij de Volksbank. Per 1 april 2017 wordt hij opgevolgd door Arie Koornneef.

2 Het pensioen betreft de werkgeversbijdrage verminderd met de eigen bijdrage.

3 Onder ‘overig’ vallen de resterende beloningen, waaronder de salaristoeslag als compensatie voor het wegvallen van de pensioenopbouw boven €101.519 en de bijtelling voor het privégebruik van de leaseauto verminderd met de eigen bijdrage(n).

  Vaste beloningen

  Het vaste jaarinkomen van de directieleden van ASN Bank bestaat uit twaalf maandsalarissen, vakantiegeld en een dertiende maand.

  Pensioen

  De directie van ASN Bank neemt deel aan de pensioenregeling voor alle werknemers van de Volksbank. Deze regeling is vastgelegd in de cao van de Volksbank. De eigen bijdrage van 4,5 procent over de pensioengrondslag die in de cao is opgenomen, geldt ook voor de directie. Er is geen sprake van aanvullende pensioentoekenningen.

  De pensioenopbouw voor het pensioengevend inkomen boven 101.519 euro is vervallen op grond van de wet. Aan iedereen op wie dat van toepassing is, wordt dat gecompenseerd met een brutotoeslag van 16,35 procent van het inkomen boven 101.519 euro. De afspraak over deze vaste toeslag wordt per 1 januari 2018 herzien. In de tabel met de beloning van de directie ASN Bank maakt deze toeslag onderdeel uit van het element Overig.

  Overige secundaire arbeidsvoorwaarden

  Voor zakelijk vervoer (inclusief woon-werkverkeer) beschikken de directieleden over een leaseauto. Zij betalen hiervoor een eigen bijdrage. De overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met de sector en de voorwaarden die gelden voor het merendeel van de medewerkers.