Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Bericht raad van advies

In 2016 hebben we viermaal vergaderd. Tussentijds vergaderden wij enkele malen met de raad van commissarissen van ASN Bank in verband met de juridische wijziging waarbij ASN Bank is gaan vallen onder de bankvergunning van SNS Bank N.V., per 1 januari 2017 de Volksbank N.V. genaamd. Dat was een van de belangrijkste onderwerpen in 2016, waarover verderop meer.

De raad is in 2016 uitgebreid met twee nieuwe leden: Carolien Gehrels en Marleen Janssen Groesbeek. Met in totaal vijf leden zijn we nu op sterkte. Carolien Gehrels is werkzaam geweest bij managementadviesbureau Berenschot en als wethouder bij de gemeente Amsterdam; thans werkt zij bij ingenieursbureau Arcadis. Marleen Janssen Groesbeek is werkzaam geweest bij het Financieele Dagblad, Eumedion en DSM; zij werkt thans bij Avans Hogeschool.

We zijn goed betrokken geweest bij alle relevante onderwerpen die in 2016 bij ASN Bank aan de orde kwamen, en naar tevredenheid door de directie van informatie en toelichtingen voorzien.

Wijziging juridische structuur

Per 1 januari 2017 wijzigde de naam van SNS Bank N.V. in ‘de Volksbank N.V.’ ASN Bank ging vanaf dat moment samen met BLG Wonen, RegioBank en SNS de bankvergunning van de Volksbank N.V. gebruiken. We hebben veel tijd besteed aan deze verandering. Belangrijk aandachtspunt was het behoud van de duurzame koers van ASN Bank, de zeggenschap daarover en het behoud van de koploperspositie. Naar onze mening is dat intussen goed geborgd, zowel in materiële als formele zin. We behouden hierover een adviesrol. Een positieve ontwikkeling hierbij was de beslissing van de Volksbank het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank over te nemen. Vanuit ASN Bank is op verzoek van de directie van de Volksbank een expertisecentrum Duurzaamheid opgericht, dat ondersteuning zal bieden bij de invoering van het duurzaamheidsbeleid bij alle vier de merken van de Volksbank: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Wij hebben geadviseerd het expertisecentrum zodanig te positioneren dat erkenning en draagvlak binnen de Volksbank zijn gezekerd. Ten slotte hebben we geadviseerd over de berichtgeving naar klanten over de nieuwe juridische structuur.

Horizon

In 2016 is het traject Horizon gestart, een herpositionering van ASN Bank tot een bank die een kwalitatief nog betere dienstverlening aan klanten biedt, met herkenbare diensten met een duurzaam karakter dat bij meer doelgroepen aansluit. We hebben geadviseerd over de herkenbaarheid en communiceerbaarheid van de invulling van het duurzame karakter en het behoud van de koploperspositie op dat gebied. Binnen de financiële sector vervult de bank in toenemende mate een aanjaagfunctie, wat wij toejuichen.

Langetermijndoelstellingen duurzaamheid

ASN Bank kent drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Voor klimaat was reeds een langetermijndoelstelling geformuleerd: een klimaatneutrale bank in 2030. Voor mensenrechten is dat in 2016 ingevuld. We hebben geadviseerd op dit zeer brede terrein keuzen te maken om versnippering van de inzet van de bank te voorkomen en tastbare resultaten te kunnen boeken. Dat heeft geresulteerd in de keus voor het bevorderen van leefbaar loon in de kledingindustrie, waarvoor inmiddels na ons advies een programma is uitgerold.

Ook voor biodiversiteit is in 2016 een doel voor 2030 geformuleerd: netto geen negatieve impact van de financieringen en beleggingen van ASN Bank. We hebben aangedrongen op wetenschappelijke validatie van de meetmethode die hiervoor wordt gebruikt. Verder hebben we geadviseerd over de invulling van de aanjaagfunctie van ASN Bank op het gebied van biodiversiteit jegens andere financiële instellingen. En tenslotte over de communicatie naar klanten over dit complexe onderwerp in een dubbelslag: wat is biodiversiteit en wat is de relatie met de bank.

Duurzaamheidspijlers in de communicatie

ASN Bank hanteerde vijf duurzaamheidsthema's (kinderarbeid, eerlijke handel, wapens en veiligheid, zorg en welzijn, duurzame energie) en de drie duurzaamheidspijlers (klimaat, mensenrechten en biodiversiteit). We hebben geadviseerd deze veelheid van onderwerpen te stroomlijnen, zodat een duidelijker focus ontstaat in de communicatie over duurzaamheid. De drie pijlers hebben een nadrukkelijker centrale rol gekregen.

Hypotheken

In 2016 is de al langer bestaande wens vorm gegeven aan klanten een eigen hypotheekproduct te kunnen aanbieden, waarin de bevordering van duurzaam bouwen en wonen een rol speelt. De invulling daarvan is enkele malen met ons besproken.

Wij zien de samenwerking binnen de Volksbank, de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid en de verdere uitwerking van de herpositionering van ASN Bank met vertrouwen tegemoet.

De raad van advies van ASN Bank:

Jan van der Kolk (voorzitter)

Carolien Gehrels

Maarten van Huijstee

Marleen Janssen Groesbeek

Willemijn Verloop