Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan: de Directie van ASN Bank

Onze conclusie

Wij hebben de duurzaamheidsinformatie in het Jaarverslag van ASN Bank over 2016 beoordeeld. Als gevolg van een fusie is ASN Bank N.V. op 30 december 2016 als verdwijnende rechtspersoon opgegaan in de Volksbank N.V. Onze assurance-opdracht heeft betrekking op het jaarverslag over 2016 van het merk ASN Bank van de Volksbank N.V.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is beschreven in de sectie ‘Onze Scope’.
Een beoordelingsopdracht is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid.

Op grond van onze werkzaamheden is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de duurzaamheidsinformatie, in alle van materieel belang zijnde aspecten, geen betrouwbare en toereikende weergave geeft van:

  • het beleid en de bedrijfsvoering ten aanzien van duurzaamheid; en

  • de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in 2016

in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines versie G4 (optie core) van Global Reporting Initiative (GRI) en de aanvullend gehanteerde verslaggevingscriteria zoals toegelicht in het hoofdstuk ‘Verantwoording’ in het Jaarverslag.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling met betrekking tot de duurzaamheidsinformatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3810N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden’.

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Onze onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van de ASN Bank en de Volksbank N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Dit houdt onder meer in dat wij geen activiteiten ondernemen die conflicterend kunnen zijn met onze onafhankelijke assurance-opdracht. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Onze scope

De duurzaamheidsinformatie bestaat uit de hoofdstukken zoals benoemd in de paragraaf ‘Externe assurance’ in het hoofdstuk ‘Verantwoording’ in het Jaarverslag 2016 van ASN Bank.

In de duurzaamheidsinformatie is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de toekomst kunnen afwijken en daarom onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van toekomstgerichte informatie in de duurzaamheidsinformatie.

In de paragraaf ‘Resultaten klimaatdoel’ van het hoofdstuk ‘Klimaat: CO2-neutraal’ zijn de resultaten 2016 van de klimaatneutraaldoelstelling gepresenteerd. Bij de gehanteerde berekeningen wordt tevens gebruik gemaakt van bronnen van externe partijen. De gehanteerde bronnen zijn toegelicht in het document ‘De Volksbank Carbon Profit and Loss Methodology, versie 2.0 van december 2016’ op https://www.asnbank.nl/algemeen/duurzaamheid/duurzaamheidsbeleid/klimaat/klimaatneutraal-in-2030.html (hierna: ‘methodologie van de klimaatneutraaldoelstelling’). Wij hebben ten aanzien van de inhoud van deze externe bronnen geen werkzaamheden verricht, anders dan het beoordelen van de geschiktheid en plausibiliteit van deze externe bronnen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de duurzaamheidsinformatie

Verantwoordelijkheden van de Directie van ASN Bank en de Directie van Volksbank N.V.

De Directie van ASN Bank is verantwoordelijk voor het opstellen van de duurzaamheidsinformatie in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines versie G4 (optie core) van GRI en de aanvullend gehanteerde verslaggevingscriteria zoals toegelicht in het hoofdstuk ’Verantwoording‘ in het Jaarverslag, inclusief het identificeren van stakeholders en het bepalen van materiële onderwerpen. De door de Directie van ASNBank gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van de duurzaamheidsinformatie en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in het hoofdstuk ’Verantwoording‘ in het Jaarverslag.

De Directie van ASN Bank is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de duurzaamheidsinformatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

De directie van Volksbank N.V.is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het rapportageproces van ASN Bank.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een assurance-opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

Wij passen de ‘Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten RA’ toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, accountantsstandaarden en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers op basis van de duurzaamheidsinformatie nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze beoordelingswerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op onze conclusie.

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de duurzaamheidsinformatie. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij beoordelingsopdrachten is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij controleopdrachten.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3810N, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden uit:

  • Het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de relevante maatschappelijke thema’s en kwesties en de kenmerken van de organisatie.

  • Het evalueren van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder het evalueren van de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden en de redelijkheid van schattingen gemaakt door het management.

  • Het evalueren van de opzet en implementatie van de systemen en processen voor informatieverzameling en –verwerking voor de duurzaamheidsinformatie.

  • Het afnemen van interviews met management en relevante medewerkers op groeps- en merkenniveau verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie, –beleid en -prestaties.

  • Het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren van de duurzaamheidsinformatie, het uitvoeren van interne controles op gegevens en de consolidatie van gegevens in het Jaarverslag.

  • Het analytisch evalueren van data en trends.

  • Het evalueren van de redelijkheid van de schattingen die bij de resultaten van de klimaatneutraaldoelstelling zijn gehanteerd en van de veronderstellingen die aan die schattingen ten grondslag liggen, welke zijn toegelicht in de methodologie van de klimaatneutraaldoelstelling.

  • Het beoordelen van de geschiktheid en plausibiliteit van de bronnen van externe partijen die zijn gehanteerd voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan de klimaatneutraaldoelstelling en welke zijn toegelicht in de methodologie van de klimaatneutraaldoelstelling.

Amsterdam, 28 maart 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R.J. Bleijs RA