Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Lidmaatschappen en verklaringen

Hierna vindt u een overzicht van lidmaatschappen en van steunbetuigingen en verklaringen die ASN Bank heeft getekend, met het jaartal van ondertekening. De samenwerkingsverbanden op het gebied van de langetermijndoelen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit staan op de betreffende pagina.

Cancun Business and Biodiversity Pledge (2016)

In november heeft ASN Bank de Cancun Business and Biodiversity Pledge ondertekend. De ondertekenaars vragen aandacht voor het belang van biodiversiteit en de diensten voor ecosystemen die zij levert. Zij benadrukken de sleutelrol die het bedrijfsleven kan vervullen in het behoud hiervan.

CoP FiNC (2014)

ASN Bank nam het initiatief tot de Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital (CoP FiNC). In deze CoP delen financiële instellingen hun praktijkervaring en bespreken hoe de financiële sector kan bijdragen aan het behoud en de verbetering van biodiversiteit.

Lees het rapport Finance for One Planet

Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (2013)

ASN Bank maakt deel uit van de deelnemersraad van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Deze stimuleert de toepassing van duurzame energie en behartigt de belangen van veel bedrijven die actief zijn in de sector duurzame energie.

Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) (2011)

DUFAS is een belangenvereniging van vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen die in Nederland werkzaam zijn. Het gaat om zowel aanbieders van retaildiensten als institutionele beheerders. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is lid van DUFAS.

Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) (2015)

De elf Nederlandse financiële instellingen die zijn verenigd in het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), stelden de Dutch Carbon Pledge op. Dat deden zij in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. In dit document riepen zij de onderhandelaars op om rekening te houden met de rol die beleggers en financiële instellingen kunnen spelen bij de realisatie van klimaatdoelstellingen.

ASN Bank is initiatiefnemer en voorzitter van dit platform. De leden van PCAF willen een gezamelijke methodiek ontwikkelen om de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen te meten.

Dutch Green Building Council (2015)

ASN Bank is participant van Dutch Green Building Council (DGBC). Dit is een onafhankelijke non-profit-netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. In 2016 is Jort Bakker, hoofd Duurzame Financieringen van ASN Bank, toegetreden tot het bestuur van DGBC.

Global Compact (2007)

Het Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties om ondernemingen te stimuleren tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie in hun beleid op te nemen en uit te laten voeren.

Algemeen directeur Ewoud Goudswaard: ‘ASN Bank heeft in 2007 het Global Compact ondertekend als uitdrukking van haar decennialange en voortdurende betrokkenheid bij de tien doelstellingen van dit internationale VN-initiatief. Die betrokkenheid is nog onverminderd aanwezig. Dit verslag laat zien hoe we daar in 2016 invulling aan hebben gegeven.’

GRI Gold Community (2012)

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. GRI Gold Community steunt het GRI en zet zich in om duurzaamheidsverslaglegging te bevorderen.

IMVO-convenant Banken (2016)

De banken in Nederland hebben de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd om voor de bankensector een IMVO-convenant (IMVO staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) tot stand te brengen. Wij zijn daar een groot voorstander van. Juist de financiële sector oefent immers via zijn financieringen en beleggingen grote invloed uit op de verduurzaming van de samenleving, ook internationaal. Op 28 oktober ondertekenden we het convenant, tegelijk met de Nederlandse Vereniging van Banken, andere financiële instellingen, de overheid, vakbonden en non-gouvernementele organisaties.

IMVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel (2016)

Als eerste bank zette ASN Bank op 6 oktober 2016 haar handtekening onder een steunbetuiging aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het convenant bundelt de krachten van partijen in de kledingindustrie om samen te werken aan verduurzaming van de internationale keten van kleding- en textielproductie.

Natural Capital Finance Alliance (2012)

De Natural Capital Finance Alliance (NCFA) is een verklaring van de financiële sector wereldwijd. Financiële instellingen verplichten zich in de NCFA te werken aan de integratie van criteria over natuurlijk kapitaal in financiële producten en diensten. In 2012 ondertekende ASN Bank de NCFA. We zijn lid van de werkgroep.

NVB-Platform Duurzaamheid (2014)

We zijn aangesloten bij het Platform Duurzaamheid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De tien aangesloten banken werken onder meer aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk en aan de bescherming van mensenrechten in internationale handelsketens.

Paris Pledge (2015)

Voorafgaand aan de klimaattop in Parijs beloofden banken om mijnbouw en steenkoolcentrales niet meer te financieren en de bestaande financieringen uit te faseren.

Platform Energie Efficiënte Financials (2016)

MVO Nederland en ASN Bank hebben het voortouw genomen om een open source-netwerk op te zetten op het gebied van duurzaam (ver)bouwen. Het doel is kennis te delen om sneller te komen tot financierbare projecten om zelf energie op te wekken en huizen te verbouwen tot heel energiezuinige gebouwen. Op het platform werken financiers, bouwers, installateurs, coöperatieve organisaties en gemeenten samen.

Platform for Inclusive Finance (NpM Platform) (2006)

Dertien Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, sociale investeerders en banken, waaronder ASN Bank, zijn lid van het NpM Platform. Samen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken committeren de leden zich aan uitbreiding van de toegang tot financiële diensten in achtergestelde regio’s.

Principles for Responsible Investment (PRI) (2011)

In 2010 ondertekenden wij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Deze uitgangspunten zijn in 2006 geïntroduceerd als verzameling vrijwillige best practice-normen voor vermogensbezitters en -beheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met milieu, maatschappij en goed bestuur (in het Engels ESG: environmental, social and governance). Leden kunnen ook samen agendapunten indienen op aandeelhoudersvergaderingen, zogenaamde shareholder resolutions, bijvoorbeeld over klimaat en mensenrechten.

Wij rapporteerden in 2016 aan PRI. De rapportages hebben het doel transparant te zijn over de manier waarop ESG-factoren onderdeel vormen van onze bedrijfsvoering, en hoe ze terugkomen in ons beleid, onze procedures en de afspraken met de beheerders die volgens ons duurzaamheidsbeleid werken.

SDGI Agenda (2016)

In 2016 heeft de Nederlandse financiële sector de Dutch Sustainable Development Goals Investing Agenda opgesteld (SDGI Agenda). In deze agenda laten de betrokken instellingen zien hoe zij aan de Sustainable Development Goals kunnen bijdragen. Het doel van het rapport is de overheid en De Nederlandsche Bank aan te zetten samen met de financiële instellingen te werken aan deze duurzame doelen.

Statement Conflict Minerals EU (2015)

In 2015 vroegen beleggingsinstellingen het Europese Parlement (EP) van alle ondernemingen die conflictgrondstoffen op de Europese markt brengen, in ruwe vorm of in producten, te eisen dat zij transparant zijn over de herkomst ervan.

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) (1996)

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) komt op voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. ASN Bank is aangesloten bij de VBDO.

Overige lidmaatschappen en verklaringen

Carbon Disclosure Project 2007

Coöperatieve Vereniging Q (2012)

De Groene Zaak (2012)

Equator Principles (2010)

Klimaatcoalitie (2015)

Letter of Intent Greening the Inclusive Finance Sector (2015)

Montréal Pledge (2015)

MVO Nederland (2012)

Statement by Financial Institutions on Energy Efficiency (2015)

Environment Programme Finance Initiative van de VN (UNEP FI)