Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Belangrijke categorieën uitzettingen

Wonen

Particuliere woninghypotheken vormen onze grootste categorie uitzettingen. We financieren hypotheken van onze collegamerken van de Volksbank N.V., namelijk RegioBank, SNS en BLG Wonen. Deze hypotheken voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Door deze financiering maken we de aankoop van een eigen huis voor mensen mogelijk – net als bij financieringen in de sector sociale woningbouw.

Werken aan klimaatimpact

Het energieverbruik van woningen is een belangrijk bron van CO2-uitstoot in Nederland. In het kader van onze langetermijndoelstelling voor klimaat willen wij de klimaatimpact van onze hypothekenportefeuille verminderen. Daarin vinden wij de Volksbank aan onze zijde. Ook zij heeft zich tot doel gesteld dat al haar uitzettingen klimaatneutraal worden. Daarom streeft zij naar verduurzaming van de hypothekenportefeuille. Dat is onder meer mogelijk als de woningen waarvoor de hypotheken zijn verstrekt, zodanig verduurzamen dat zij van de lage energielabels E, F en G verschuiven naar label A en B. De Volksbank wil hieraan werken door klanten te adviseren en door maatregelen om energie te besparen financieel mogelijk te maken.

In dit kader zijn de Volksbank en haar merken ASN Bank, SNS en BLG Wonen hoofdpartners van Slimwoner.nl. Deze website is in 2015 gelanceerd door Natuur & Milieu. Slimwoner.nl biedt woningeigenaars gefundeerd, onafhankelijk advies over energiebesparing in en om het huis. De website neemt hun regelwerk uit handen en biedt isolatiemogelijkheden bij betrouwbare, gecertificeerde partijen. Door collectief in te kopen, kan Slimwoner.nl een goede prijs bieden. Dat maakt het woningeigenaars gemakkelijk hun woning te verduurzamen. De andere twee hoofdpartners van slimwoner.nl, Hoom en Greenchoice, dragen bij aan de uitvoering van de verduurzaming.

Lees meer over Slimwoner.nl

Energiebespaarlening

ASN Bank heeft zich gecommitteerd aan de financiering van de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds. Met deze lening kunnen woningeigenaren energiebesparende maatregelen in of aan hun huis financieren. Ze betalen de lening via maandelijkse betalingen in zeven tot vijftien jaar af.

Leningen aan woningcorporaties

Wij verstrekken financieringen en onderhandse leningen aan woningcorporaties. Deze hebben een maatschappelijke doelstelling: zij zorgen voor goede, betaalbare huisvesting, juist voor mensen met een lager inkomen. Deze sociale doelstelling vullen zij steeds meer aan met milieudoelstellingen. Daarom komen zij in aanmerking voor een financiering van ASN Bank. Daarbij toetsen wij elke woningcorporatie apart aan onze duurzaamheidscriteria.

Staatsobligaties

De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank verplichten alle banken een deel van hun vermogen aan te houden in goed verkoopbare beleggingen, zoals staatsobligaties. Dit zijn leningen aan overheden van landen. Overheden zorgen voor basisvoorzieningen als wonen, onderwijs en gezondheidszorg en regels voor bijvoorbeeld natuurbescherming – zaken die nu en in de duurzame wereld van morgen van belang zijn. Wij beleggen alleen in staatsobligaties van landen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Per 31 december hielden we staatsobligaties aan van acht landen: Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Zweden en Luxemburg.

Ontwikkelingen staatsobligaties

De portefeuille staatsobligaties nam af met ruim 379 miljoen euro. De belangen in Nederland (- 273 miljoen euro), Frankrijk (- 156 miljoen euro) en Duitsland (- 134 miljoen euro) daalden. De belangen in België (+ 42 miljoen euro), Oostenrijk (+ 27 miljoen euro) en Zweden (+ 6 miljoen euro) namen toe. Deze toe- en afnames zijn zowel het gevolg van aan- en verkoop van staatsobligaties als van herwaarderingen. Nieuw in de portefeuille waren Ierland en Luxemburg.

Lagere overheden

Lokale en regionale overheden, zoals gemeenten en provincies, spelen een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Als wij de staatsobligaties van een land hebben goedgekeurd op basis van onze duurzaamheidscriteria voor staatsobligaties, zijn daarmee ook de lokale overheden goedgekeurd. In deze categorie verstrekken wij leningen aan Nederlandse gemeenten en provincies.

Duurzame energie

De marktomstandigheden waren in 2016 nog uitdagender dan in 2015, wat ook al geen gemakkelijk jaar was. Dit had meerdere oorzaken:

  • Er waren weinig (nieuwe) projecten die een financiering vroegen.

  • Wereldwijd daalde de rente verder. Evenals in 2015 waren verscheidene grote projecten in de portefeuille toe aan herfinanciering van hun schuld. De lage rente en goede resultaten in het verleden hadden tot gevolg dat de projecteigenaren fors lagere rentes konden bedingen.

  • De concurrentie was groot: veel banken waren geïnteresseerd in de financiering van duurzame projecten die ook financieel haalbaar zijn. Ook traden verzekeraars en pensioenfondsen toe tot deze markt.

  • De toename van het aantal grote partijen dat actief is op de internationale markt voor duurzame-energieprojecten, heeft gevolgen voor de ticket size. Projecten worden opgedeeld in een kleiner aantal financieringen met een hoger bedrag per financiering. Daarbij zijn grote(re) banken vaak in het voordeel. De minimale ticket size van projecten wordt te hoog voor ASN Bank.

Ook in 2017 blijven wij streven naar vroegtijdige samenwerking met ontwikkelaars van duurzame-energieprojecten. We willen een voortrekkersrol blijven spelen bij de vormgeving van de energietransitie, die inmiddels gelukkig breed gedragen wordt.

We deden in 2016 onder meer de volgende nieuwe financieringen op het gebied van duurzame energie:

Zonne-energie: Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières 2 SAS

Dertig kilometer ten westen van Nancy ligt op een oude militaire basis het grote zonnepark Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières van 115 megawatt. Eerder verstrekten wij dit park al een financiering. We financierden het park in 2016 voor 21 miljoen euro.

WKO: Vaanster III

Voor Vaanster VIII B.V. financierden we diverse installaties voor warmte-koude-opslag (WKO). Een voorbeeld is de WKO-installatie van een groot hotel in Amsterdam-West. De financiering bedroeg in totaal 3,2 miljoen euro, deels door het ASN Groenprojectenfonds en deels door ASN Bank. De CO2-besparing is 143 ton.

Windenergie: Rentel

In een consortium van banken financierden we Rentel N.V. voor 20 miljoen euro voor de bouw van een windpark van 309 megawatt voor de kust van België (bij Zeebrugge).

Global Climate Partnership Fund

We financierden het Global Climate Partnership Fund SA, SICAV-SIF met 22,5 miljoen euro. Dit fonds financiert direct en via gekwalificeerde financiële instituten investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in ontwikkelingslanden. Op het moment dat ASN Bank de financiering deed, hadden de projecten in het fonds al 4,4 miljoen ton CO2 bespaard.

Zorg

Al jaren verstrekt ASN Bank onderhandse leningen aan de zorgsector. De dienstverlening aan deze sector sluit goed aan bij onze duurzame keuzes op het gebied van mensenrechten. De volgende financieringen zijn in 2016 nieuw of uitgebreid:

RW OG

Sinds 2014 financieren we de vestiging van een zorginstelling voor ouderen in een voormalig kantoorpand in Almere Haven. De financiering van oorspronkelijk 3,1 miljoen euro aan RW OG B.V. in Almere is in 2016 met 310.000 euro uitgebreid.

ZON-PTC

We financierden het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC B.V.). Dit kankercentrum biedt een nieuwe, minder belastende bestralingsmethode aan: protonentherapie. De bouw van het centrum kost 40,5 miljoen euro. Hiervan financierde ASN Bank 12,5 miljoen euro. Wij werkten bij de financiering nauw samen met de provincie Limburg, het Liof en de Rabobank.

Waterbeheer

In Nederland is waterbeheer van groot belang. Water speelt een belangrijke rol bij de inrichting van onze leefomgeving, bijvoorbeeld bij wonen, werken, natuurbeheer en recreatie. Als het om milieu gaat, verdiepen sommige waterschappen sinds 2007 hun activiteiten op het gebied van onder meer klimaatverandering, waterkwaliteit, natuurbeheer en biodiversiteit en export van kennis naar derdewereldlanden.

Omdat de waterschappen sterk uniform opereren, toetsen wij de sector als geheel op mensenrechten en milieu.

Groene en sociale obligaties

Via greenbonds, groene obligaties, kunnen wij beleggen in vastrentende waarden op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en biodiversiteit. Deze vrij nieuwe categorie vormt een welkome aanvulling op de balans van de bank. Deze obligaties leveren een aanzienlijke bijdrage aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.

Een andere categorie obligaties zijn de social bonds, sociale obligaties. Zij worden gebruikt voor de financiering van projecten met een sociale impact, zoals microfinanciering en sociale woningbouw. Zij sluiten goed aan op ons duurzaamheidsbeleid.

De volgende groene en sociale obligaties waren in 2016 nieuw in de portefeuille:

Nordic Investment Bank

Via de groene obligatie van de Nordic Investment Bank beleggen we in duurzame energie, energie-efficiëntieprojecten, openbaar vervoer, afvalvermindering, afvalwaterreiniging en groene gebouwen in de EU.

Deelstaat Nordrhein-Westfalen

Met zijn sociale obligatie financiert Bundesland NRW toegepaste wetenschappen op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld onderzoek naar duurzaamheid door studenten en de bouw van de Energy Campus Bottrop voor negenhonderd studenten. Ook financiert de deelstaat mede het European Regional Development Fund, dat op zijn beurt het project Tangible climate protection and energy revolution financiert.