Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Resultaten klimaatdoel

Winst en verlies in kiloton CO2-equivalenten

ASN Bank

Overig beheerd vermogen

Totaal

2015

Winst

331

122

453

 

Verlies

441

199

640

 

Gerealiseerd

75,1%

61,2%

70,8%

2015 herberekend

Winst

301

122

423

 

Verlies

441

199

640

 

Gerealiseerd

68,3%

61,2%

66,1%

2016

Winst

310

128

438

 

Verlies

400

211

611

 

Gerealiseerd

77,6%

60,6%

71,7%

  Toelichting op de resultaten

  De klimaatbalans kwam in 2016 een stap dichter bij klimaatneutraliteit. De oorzaken waren enerzijds een verbetering van de datakwaliteit, en anderzijds het duurzame beleggings- en financieringsbeleid. Een uitbreiding van de hypothekenportefeuille op de bankbalans veroorzaakte een extra uitstoot van 22 kiloton die is geboekt onder CO2-verlies. Daar stond tegenover dat de groei van de duurzame financieringen zorgden voor een CO2-winst van 30 kiloton. We werkten de klimaatbalans bij met specifieke emissiedata, wat ook een positieve invloed had. In totaal waren alle financieringen en beleggingen per 31 december per saldo voor 71,7 procent klimaatneutraal.

  Herberekening

  We verbeteren voortdurend de kwaliteit van de data op basis waarvan we de klimaatneutraliteit berekenen. Tijdens het bijwerken van specifieke emissiedata bleek dat we bij twee groene obligaties onterecht rekening hadden gehouden met vermeden CO2-uitstoot. Op basis hiervan hebben we het klimaatneutraalpercentage voor ultimo 2015 bijgesteld van 70,8% tot 66,1%. De grafiek toont de (her)berekening van de klimaatneutraalcijfers van ultimo 2016 ten opzichte van ultimo 2015.

  Volgens onze methodiek zouden de CO2-uitstoot en de vermeden CO2-uitstoot naar verhouding moeten afnemen naarmate een lening wordt afgelost. Voor een deel van de leningen van het ASN Groenprojectenfonds konden we de methodiek echter niet volledig toepassen doordat de benodigde data niet beschikbaar waren. Bij deze leningen blijft de CO2-uitstoot die specifiek voor onze bijdrage is berekend, gelijk gedurende de looptijd van de lening. Op basis van de beschikbare data was dit destijds de beste manier om de (vermeden) CO2-uitstoot te berekenen. Onlangs bleek dat de mogelijkheid er komt om de data die eerder niet beschikbaar waren, te integreren in de berekening. In 2017 gaan we deze data gebruiken om de (vermeden) CO2-uitstoot te berekenen. Naar schatting zal dit leiden tot een verlaging van de CO2-winst. 

  CO2-verlies-en-winstrekening

  De grafiek laat zien wat de verschillende sectoren op de balans van ASN Bank en onder beheer van de ASN Beleggingsfondsen, bijdragen aan de CO2-uitstoot en de vermeden CO2 op onze CO2-verlies-en-winstrekening. Hierna geven we per sector een toelichting op de wijze van berekening. We hebben de onzekerheidsmarge van de CO2-winst berekend op 6 procent en die van het CO2-verlies op 19 procent.

  Duurzame-energieprojecten

  ASN Bank verstrekt projectfinancieringen voor projecten op het gebied van energiezuinigheid en duurzame energie, zoals zonne- en windparken. Van alle projectfinancieringen berekenen we de netto CO2-uitstoot. Veel duurzame-energieprojecten leiden uiteindelijk tot vermeden CO2-uitstoot. We gaan er namelijk vanuit dat de elektriciteit die via duurzame-energieprojecten wordt opgewekt, de opwekking door fossiele-energiecentrales vervangt. Elektriciteit die door een windpark wordt opgewekt, veroorzaakt aanzienlijk minder CO2 dan elektriciteit die wordt opgewekt door een kolencentrale. We berekenen de vermeden CO2-uitstoot als volgt. Eerst bepalen we het aandeel van ASN Bank in de jaarlijkse energieopbrengst aan de hand van ons aandeel in de totale financieringsbehoefte. Vervolgens vermenigvuldigen we de energieopbrengst met de vermeden CO2-uitstoot per kilowattuur.

  Green bonds

  Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten gebruikt worden om groene projecten te financieren. Bijvoorbeeld de aanleg van een windpark, verbetering van het elektriciteitsnet en het energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Afhankelijk van de aard van de projecten kan de netto CO2-uitstoot van de green bond berekend worden. In veel gevallen rapporteert de uitgevende instelling de hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot per jaar. Dankzij deze vermeden CO2-uitstoot leveren green bonds een bijdrage aan de realisatie van onze klimaatneutrale balans.

  Financiering van woningen

  De woninghypotheken die ASN Bank financiert, vormen samen de post die voor de grootste CO2-uitstoot verantwoordelijk is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt bedrijven in staat om energielabels van de betrokken woningen te downloaden. Dit zijn zowel indicatieve als afgemelde labels (een ‘afgemeld label’ is een label dat definitief is). Zo hebben we een indicatie van de energetische kwaliteit van de huizen in onze hypothekenportefeuile. Van elk energielabel is bekend wat het Nederlandse gemiddelde van het elektriciteits- en gasverbruik is. De kilowatturen elektriciteit en vierkante meters gas rekenen we vervolgens via emissiefactoren om in CO2-uitstoot.

  Staatsobligaties

  De CO2-uitstoot van staatsobligaties is wellicht het moeilijkst te bepalen. Overheden geven staatsobligaties uit om overheidsactiviteiten in alle sectoren mogelijk te maken. We bepalen de directe uitstoot door de emissie van de overheid als sector te nemen. De indirecte uitstoot bepalen we door te kijken wat het aandeel van de overheid is in de totale CO2-uitstoot per sector. We delen de totale uitstoot door de staatsschuld om te berekenen voor hoeveel CO2-uitstoot per belegde euro een staatsobligatie verantwoordelijk is.

  Overige categorieën

  Naast bovengenoemde categorieën onderscheiden we de categorieën banken, woningbouw, lagere overheden, gezondheidszorg, waterschappen en diversen. We rekenen de CO2-uitstoot van deze categorieën uit op basis van ons balanstotaal en de totale CO2-uitstoot per sector. Dat resulteert in de CO2-uitstoot per belegde of gefinancierde euro. Als bronnen gebruiken we gegevens van het CBS en sectorrapporten, zoals de klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen en het Sectorbeeld van de Woningbouw door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Alle gebruikte data zijn openbaar.