Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Samenwerking klimaat

We stimuleren duurzaamheid door deel te nemen aan debatten, platforms en andere initiatieven. In 2016 namen we deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden in het kader van onze duurzaamheidspijler klimaat. Zo maakten we deel uit van de klimaatrisicowerkgroep van het Platform Duurzaamheid van De Nederlandsche Bank en de Werkgroep Klimaat van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Platform Carbon Accounting Financials

In 2015 initieerden we de oprichting van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). De aangesloten financiële instellingen ontwikkelen samen methoden om de klimaatimpact van hun beleggingen en financieringen te meten. Als zij inzicht hebben in die impact, kunnen zij hun klimaatvoetafdruk beter en eenduidig vaststellen. Dit inzicht helpt hun ook om klimaatdoelen te formuleren voor hun beleggingen en financieringen. Zo dragen ze eraan bij dat de maatschappij steeds minder broeikasgassen uitstoot.

Bij PCAF zijn elf Nederlandse financiële instellingen aangesloten: ABN AMRO, ACTIAM, APG, ASN Bank, FMO, MN Services, PGGM, Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME), Triodos Bank en de Volksbank.

In 2016 zijn de deelnemers aan PCAF hard aan de slag gegaan om methoden te ontwikkelen om de klimaatimpact van hun beleggingen en financieringen te meten. De tussentijdse resultaten worden begin 2017 op de website van PCAF gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen daar hun reactie op geven. In de loop van 2017 volgt het eindrapport.

Science based targets for financials

We namen het initiatief tot een eerste verkenning van de mogelijkheden om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor de financiële sector vast te stellen (science based targets for financials). Deze kunnen financiële instellingen helpen hun klimaatdoelstellingen te halen. Er is een klankbordgroep opgericht die bestaat uit Triodos Bank, de Volksbank, FMO, ABN AMRO, ACTIAM en PGGM. Andere belangstellenden en stakeholders worden geïnformeerd.

Ronde tafel UNEP FI in Dubai

Op verzoek van de Verenigde Naties spraken we over onze klimaatdoelstelling tijdens de Global Round Table van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) op 25 oktober in Dubai. In de sessie Decarbonizing Finance legden we uit wat onze strategie is om onze CO2-voetafdruk te verminderen.

Nationale Klimaattop 2016

Op 26 oktober vond de Nationale Klimaattop 2016 plaats. ASN Bank leverde een bijdrage aan de organisatie en voorbereiding van de sessie Willen en meten - Klimaatdata in de financiële sector. Deze sessie ging over de ambities van financiële instellingen om bij te dragen aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. Deze sessie was een vervolg van de sessie die ASN Bank organiseerde tijdens de klimaattop in Parijs eind 2015. Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van ASN Bank, nam deel aan het panel.

Tweede Kamer over klimaat

De Nederlandse politiek stelde in 2016 aan de orde hoe financiële instellingen kunnen bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Hierover werd op 19 mei in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven. De Kamer en staatssecretaris Dijksma refereerden ook later in het jaar aan het initiafief van ASN Bank en de werkzaamheden van PCAF.

Banking Technical Working Group van het Portfolio Carbon Initiative

Het Portfolio Carbon Initiative is een initiatief van UNEP FI, het Green House Gas Protocol, het World Resources Institute en het 2 Degrees Investing Initiative. Momenteel onderzoekt het Portfolio Carbon Initiative de mogelijkheid van een internationale klimaatmeetlat voor bankportefeuilles. De leden van UNEP FI zijn uitgenodigd om bij te dragen aan dit onderzoek via de Banking Technical Working Group. ASN Bank neemt deel aan deze werkgroep. Wij delen onze doelstelling en klimaatambitie, onze ervaringen en methodiek. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een Green House Gas Protocol Scope 3 categorie 15 – dat wil zeggen, een protocol voor het meten van broeikasgassen van investeringen in de breedste zin van het woord – voor de financiële sector, specifiek voor banken.