Wij maken gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Meer informatie.

X

Verantwoording

Dit verslag is het duurzaamheidsverslag van ASN Bank over 2016. ASN Bank rapporteert in overeenstemming met de G4-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) op core level. Deze richtlijnen zijn veelgebruikte uitgangspunten voor duurzaamheidsverslaglegging. Doel van de richtlijnen is de transparantie bevorderen en resultaten inzichtelijk en vergelijkbaar maken.

Materialiteitsanalyse

Om de onderwerpen te bepalen die in het verslag aandacht krijgen, voeren we een materialiteitsanalyse uit. In 2015 hebben we daarvoor een lijst opgesteld met thema’s die belangrijk zijn voor ASN Bank. De basis van deze lijst waren eerdere verslagen van ASN Bank, relevante richtlijnen en rapportages van sectorgenoten. Voor het verslag over 2016 hebben we deze lijst geactualiseerd. Sommige thema’s zijn samengevoegd, andere zijn anders geformuleerd. Het thema ‘resultaat ASN Beleggingsfondsen’ is toegevoegd omdat de betreffende pagina in het verslag 2015 veel bezocht is.

In 2014 zijn interviews gehouden met medewerkers van ASN Bank om de stakeholders van ASN Bank vast te stellen. Hierbij zijn de volgende stakeholdersgroepen benoemd: retailklanten, zakelijke klanten, medewerkers, onafhankelijke betrokkenen, maatschappelijke en zakelijke partners. Voor de materialiteitsanalyse van 2016 hebben we een e-mail gestuurd aan stakeholders uit de diverse stakeholdersgroepen met het verzoek een online vragenlijst in te vullen. We vroegen ze voor ieder thema aan te geven welk belang ze hieraan hechten. Per stakeholdersgroep is de gemiddelde score per thema bepaald. Vervolgens is per thema de gemiddelde score van alle groepen samen bepaald. Daarbij telden de retailklanten voor 50 procent en de overige groepen samen voor eveneens 50 procent. 

In 2015 hebben de medewerkers van ASN Bank die zijn betrokken bij duurzaamheid en verslaggeving, samen de impact van de diverse thema’s voor ASN Bank bepaald. Dit vond plaats in een interactieve sessie met medewerkers van diverse afdelingen, die betrokken zijn bij duurzaamheid en verslaggeving. Vertegenwoordigd waren de afdelingen Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek, Controlling, Beleggen, Duurzame Financieringen en Communicatie. Tijdens deze sessie kon iedereen zijn stem uitbrengen op de verschillende thema’s. Het resultaat was een gemiddelde van ieders input. De resultaten van deze sessie zijn besproken met de directie van ASN Bank. In 2016 hebben we de resultaten van 2015 als uitgangspunt genomen. Op basis van de documentatie uit 2016 is het belang van de thema’s voor ASN Bank geactualiseerd. De resultaten van de materialiteitsanalyse staan in de grafiek.

Materiële onderwerpen

De thema’s waaraan de stakeholders en ASN Bank hoge prioriteit geven, vormen de basis voor dit verslag. Het thema 'de Volksbank N.V.' is hieraan toegevoegd vanwege de gewijzigde relatie van ASN Bank met de Volksbank N.V. (voorheen SNS Bank N.V. genaamd) eind 2016.

In de materialiteitsanalyse scoren de duurzame thema’s het hoogst: mensenrechten, duurzaam financieren en beleggen, klimaat, sociale impact en biodiversiteit. De thema’s klimaat, mensenrechten en biodiversiteit gaan over de strikte criteria die ASN Bank op deze gebieden hanteert voor de bedrijfsvoering en bij het selecteren van de beleggingen en financieringen. Het thema duurzaam financieren en beleggen betreft ons duurzaamheidsbeleid op het gebied van financieringen en beleggingen. Sociale impact gaat over de maatschappelijke meerwaarde van ondernemingen waarin ASN Bank belegt of die zij financiert.

Voor onze stakeholders zijn daarnaast de thema’s informatiebeveiliging en transparantie heel belangrijk. Informatiebeveiliging gaat over het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens. Transparantie betekent dat we transparant zijn over onze doelstellingen, werkwijze en prestaties, zowel op duurzaamheidsgebied als financieel en economisch; dit is de basis van ons verslag.

De tabel hierna bevat een overzicht van alle thema’s die hoog scoren in de materialiteitsanalyse. Achter elk thema staat een korte beschrijving en een verwijzing naar het verslag waar meer over dit onderwerp te lezen is.

Thema

Omschrijving

Verwijzing verslag

Mensenrechten

We hanteren strikte criteria op het gebied van mensenrechten voor onze bedrijfsvoering en bij het selecteren van onze beleggingen en financieringen.

Mensenrechten: leefbaar loon
Duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheidsinstrumenten

Duurzaam financieren en beleggen

De wijze waarop ons duurzaamheidsbeleid is ingericht op het gebied van financieringen en beleggingen.

Duurzaamheidsinstrumenten

Klimaat

We hanteren strikte criteria op het gebied van klimaat voor onze bedrijfsvoering en bij het selecteren van onze beleggingen en financieringen.

Klimaat: CO2-neutraal
Duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheidsinstrumenten
Carbon profit and loss methodology

Sociale impact

De maatschappelijke meerwaarde van ondernemingen waarin ASN Bank belegt of die zij financiert. Het gaat om de meerwaarde voor hun klanten, voor hun eigen werknemers en die van bedrijven in hun keten, en voor de gemeenschappen waar zij zijn gevestigd.

Duurzame impact spaargeld
Duurzame impact beleggingsfondsen

Biodiversiteit

We hanteren strikte criteria op het gebied van biodiversiteit voor onze bedrijfsvoering en bij het selecteren van onze beleggingen en financieringen.

Biodiversiteit beschermen
Duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheidsinstrumenten

Informatiebeveiliging

Het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens.

Service

Transparantie

Transparant zijn over doelstellingen, werkwijze en prestaties, zowel op duurzaamheidsgebied als financieel en economisch.

Het verslag is geschreven met transparantie als uitgangspunt.

Klantbelang centraal

We stellen het belang van de klant centraal bij alles wat we doen en zorgen dat we alleen producten voeren die klanten voldoende toegevoegde waarde bieden.

Klanten

Klanttevredenheid

Inzicht in de tevredenheid van klanten en de wijze waarop de bank deze tevredenheid stimuleert.

Klanten
Communicatie

Stakeholderengagement

We zijn in gesprek met stakeholders en houden met de uitkomsten van deze gesprekken rekening als we ons beleid bepalen, bij onze bedrijfsvoering en de manier van rapporteren.

Samenwerking mensenrechten
Samenwerking klimaat
Samenwerking biodiversiteit
Lidmaatschappen en verklaringen
Maatschappelijke partners

Financiële prestaties

Een overzicht van de financiële prestaties van ASN Bank, zoals winst en beheerd vermogen.

Commerciële prestaties
Financiële resultaten

Commerciële prestaties

Informatie over bijvoorbeeld het aantal nieuw geopende rekeningen, groei in klanten, etc.

Klanten
Financiële resultaten

Resultaten ASN Beleggingsfondsen

De ontwikkelingen en financiële resultaten van de beleggingsfondsen van ASN Bank.

Beleggingsfondsen
Resultaten ASN Beleggingsfondsen

Compliance

De integriteit van de onderneming en de wijze waarop we voldoen aan wetten en regels en intern beleid.

Jaarverslag van de Volksbank

De Volksbank N.V.

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. Daarom beschrijven we de relatie tussen ASN Bank en de Volksbank N.V.

Organisatie
De Volksbank N.V.

  Overige onderwerpen

  In aanvulling op deze lijst komen er nog enkele thema’s aan de orde in het verslag. We beschrijven het thema producten en diensten omdat we de ontwikkelingen op dit gebied willen laten zien. Daarnaast rapporteren we over thema’s vanuit de G4-richtlijnen, zoals onze CO2-uitstoot en het beloningsbeleid.

  Op 31 december 2016 heeft een fusie plaatsgevonden tussen ASN Bank N.V., RegioBank N.V. en SNS Bank N.V. Door deze fusie zijn de aparte bankvergunningen van ASN Bank N.V. en RegioBank N.V. komen te vervallen; zij maken gebruik van de bankvergunning van SNS Bank N.V., sinds 1 januari 2017 de Volksbank N.V. De vier merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS vallen per 31 december 2016 onder deze bankvergunning.

  In dit verslag is een samenvatting van de financiële resultaten van ASN Bank opgenomen. Voor een complete jaarrekening verwijzen we naar het verslag van de Volksbank N.V. Ook voor de thema’s risicobeheer en corporate governance verwijzen we naar het verslag van de Volksbank N.V.

  Assurancerapport

  Dit verslag is een duurzaamheidsverslag, aangevuld met relevante financiële informatie. Wij hebben EY gevraagd de informatie over onze duurzaamheidsprestaties in dit verslag te beoordelen met een beperkte mate van zekerheid. Dit betrof de volgende secties van het verslag:

  • Missie en strategie

  • Mensenrechten: leefbaar loon
   Leefbaar loon: aanpak en nulmeting
   Samenwerking mensenrechten

  • Klimaat: CO2-neutraal
   Resultaten klimaatdoel
   Samenwerking klimaat

  • Biodiversiteit beschermen
   Bepaling en uitwerking doel biodiversiteit
   Samenwerking biodiversiteit

  • Duurzaamheidsbeleid
   Duurzaamheidsinstrumenten
   Engagement met de farmasector
   Lidmaatschappen en verklaringen

  • Klanten
   Service
   Communicatie

  • Maatschappelijke impact
   Maatschappelijke partners
   Stimuleren duurzame initiatieven

  • Organisatie
   De Volksbank
   Medewerkers
   Kantoor

  • Verantwoording
   GRI-richtlijnen

  De reikwijdte van de opdracht en de conclusies staan in het assurancerapport van de onafhankelijke accountant. Voor een jaarrekening die door de accountant is gecontroleerd, verwijzen wij naar het jaarverslag 2016 van de Volksbank.